Riskihoiatus

Selleks, et mõista Fundwise’i platvormil kampaaniaid korraldavatesse ettevõtetesse investeerimisega kaasnevaid riske, palun tutvuge alloleva mitteammendava loeteluga investeeringutega seotud riskidest. Käesolevat riskihoiatust ei tohi mingil juhul võtta kui investeerimisnõuannet või -juhist. Riskihoiatuse eesmärk on üksnes juhtida teie tähelepanu investeerimise ja eriti osadesse investeerimisega kaasnevatele riskidele. Kui olete alles alustav investor, palun küsige nõu investeerimisnõustajale või asjaomastelt spetsialistidelt või leidke mõni põhjalikum investeerimiskoolitus.

Maandage oma riske

Riskide maandamine seisneb rahaliste vahendite hajutamises mitme investeeringu vahel eesmärgiga riske vähendada. Kuigi riskide maandamine on investeerimise oluline osa, ei vähenda see sugugi igat liiki riske.

Palun pidage meeles, et Fundwise’i kaudu peaksite investeerima ainult osa oma vabadest vahenditest, tasakaalustades seda ohutumate ja likviidsemate investeeringutega.  

Kapitaliinvesteeringud

Noteerimata aktsiaseltsidesse või osaühingutesse investeerimisega (ehk kapitaliinvesteeringutega) Fundwise’i platvormil ei saa te oma investeeringutelt regulaarset tulu. Palun leidke aega, et mõista, aktsepteerida ja teadvustada järgmisi konkreetseid kapitaliinvesteeringutega kaasnevaid riske:

1. Auditi tegemine on teie kohustus 

Fundwise ei tee kampaaniaid korraldavate ettevõtete kohta auditit (sh juriidilist, finants või maksu- või muud auditit). Kampaaniat korraldava ettevõtte kohta Fundwise platvormil avaldatud materjalid ei pruugi olla kõikehõlmavad ning need ei pruugi kajastada kõiki ettevõtte tegevusega seotud riske. Kui te näete vajadust tutvuda kampaaniat korraldava ettevõttega lähemalt ja põhjalikumalt enne investeeringu tegemist siis peate ise varuma selleks aega ja ressursse, et seda teha. Fundwise ei vastuta kampaaniat korraldava ettevõtte poolt antud informatsiooni õigsuse ja/või tõesuse eest.

2. Investeeringute kaotamine

Suur osa idufirmadest või väikeettevõtjatest ei ole edukad või ei arene nii nagu kavandatud ja seetõttu võib nendesse ettevõtetesse investeerimisega kaasneda märkimisväärseid riske. Te võite kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest. Te peaksite investeerima ainult sellise summa, mida olete valmis kaotama, ning samuti peaksite koostama mitmekülgse portfelli, et hajutada riske ja suurendada võimalust kogu teie investeeritud kapitalilt tulu teenida. Kui ettevõte, millesse te investeerisite, ei ole edukas, ei maksa teie investeeringut teile tagasi ei ettevõte ega Fundwise.  

3. Vähene likviidsus

Likviidsus tähendab seda, kui hõlpsalt teil on võimalik ettevõtte osasid pärast ostmist maha müüa. Fundwise’i kaudu osalust pakkuvates ettevõtetes ostetud osasid ei ole lihtne müüa ja ei ole kindel, et need kunagi noteeritakse mõnel reguleeritud turul (esmas- või järelturul), nagu näiteks First North alternatiivturul või Tallinna Börsil. Isegi edukad ettevõtted noteerivad oma aktsiaid sellistel börsidel harva. Lisaks, kui ostate osadest ainult väikese osa, ei pruugi see anda teile tegelikku võimalust mõjutada kampaania korraldanud ettevõtte osanike koosolekul vastu võetavaid otsuseid ja seetõttu ei pruugi see osalus olla tulevikus potentsiaalsetele ostjatele atraktiivne. Samuti on kõik kampaaniaid korraldanud ettevõtete osad koormatud kõikide teiste osanike ostueesõigustega, mis tähendab, et nende osade müümisel on teistel osanikel eesõigus need osad teie valitud ostja asemel ära osta (või alternatiivse piiranguga, mis märgitud põhikirjas või osanikevahelises lepingus). Sellega võivad kaasneda tehingukulud teile ja osa ostjale ning ostja võib nõuda teilt kulude katmist juhul, kui ükski olemasolevatest osanikest oma ostueesõigust kasutab.

4. Ärge arvestage dividendidega

Dividendid on maksed, mida ettevõte teeb oma osanikele ettevõtte kasumi jaotamisel. Ettevõtetel ei ole kohustust maksta oma osanikele dividende, kuna see otsustatakse osanike koosolekul ja selliste otsuste vastuvõtmiseks on nõutav osanike häälteenamus.

Mõned Fundwise’i kaudu osalust pakkuvad ettevõtted on idufirmad või noored ettevõtted ja sellised ettevõtted maksavad harva oma investoritele dividende. See tähendab, et tõenäoliselt ei saa te oma investeeringult enne tulu, kui oma osaluse maha müüte. Noored ettevõtted investeerivad tavaliselt – kuigi mitte alati – oma kasumi ettevõttesse, et kiirendada kasvu ja suurendada ettevõtte väärtust osanike jaoks. 

5. Osaluse lahjendamine

Fundwise’i kaudu investeeritud mis tahes osalust võidakse tulevikus lahjendada. Lahjendamine leiab aset siis, kui ettevõte emiteerib veel osasid ja olemasolevate osanike osaluse protsent väheneb sellise osakapitali suurenemise tõttu. Lahjendamine mõjutab iga olemasolevat osanikku, kes ei osta emiteeritavaid uusi osasid osakapitali tehtava täiendava sissemakse eest. Selle tulemusel olemasoleva osaniku proportsionaalne osalus ettevõttes väheneb ehk „lahjeneb“ ning see mõjutab tervet rida aspekte, sealhulgas hääletamist, dividende ja väärtust.

Fundwise’i kampaaniate kaudu investeeringut taotlevad ettevõtted pakuvad investoritele osasid reeglina koos ostueesõigusega, mis kaitseb investorit lahjendamise eest. Sellisel juhul peab ettevõte andma osanikele võimaluse osta edasistes rahastamisvoorudes täiendavaid osasid, et säilitada või hoida oma osaluse taset. Seda ostueesõigust on aga võimalik osanike koosoleku otsusega teatud häälteenamusega blokeerida. 

6. Kaasamüügi kohustus

Ettevõttes võib olla sõlmitud osanikevahelisi lepinguid, millega teil tuleb investeerides liituda, ning need lepingud võivad sisaldada nn kaasamüügi kohustust. Kaasamüügi kohustus tähendab, et teid võidakse kaasata müügilepingusse teie osaluse müümiseks ettevõttes, kuigi te ei pruugi tegelikult olla huvitatud oma osaluse müümisest asjaomastel müügitingimustel. Kuna aga enamik osanikke müüb oma osaluse, olete osanikevahelisest lepingust tuleneva kohustuse tõttu kohustatud müügiga ühinema. Palun kontrollige kaasamüügi kohustuste olemasolu nendes osanikevahelistes lepingutes, mille peate ettevõttesse investeerimiseks allkirjastama.